Gebruiksvoorwaarden

Dit zijn de gebruikersvoorwaarden van Yoco die van toepassing zijn op het gebruik van de website www.Yocoactie.nl.

We raden je aan om de gebruikersvoorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en plichten als je gebruik maakt van www.Yocoactie.nl. Door gebruik te maken van deze website, op welke manier dan ook, aanvaard je daarmee dat je gebonden bent aan deze gebruiksvoorwaarden. Ook betekent het dat je er voor instaat dat www.Yocoactie.nl gebruikt op jouw computer zich aan de gebruikersvoorwaarden zal houden. Yoco heeft het recht om deze gebruikersvoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen, zonder de gebruikers daarvan in kennis te stellen. De meest actuele gebruikersvoorwaarden zijn te raadplegen op yocoplatformreplication.procit.com. Als je het gebruik van de site voortzet na een of meerdere aanpassingen van de gebruikersvoorwaarden impliceert dit dat je deze aanpassing(en) onherroepelijk aanvaardt. Het is dan ook verstandig om deze gebruikersvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

Dienstverlening door Yoco

De bedoeling van deze website is de communicatie onderling tussen gebruikers te faciliteren. Yoco heeft slechts beperkt controle over de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van de berichten. Yoco is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van gebruikers, waaronder begrepen de bestanden, gegevens en/of materialen die zij op deze website beschikbaar stellen. Yoco geeft dan ook geen garanties ten aanzien van de inhoud van bestanden, gegevens en/of materialen die door gebruikers beschikbaar worden gesteld.

Gebruik van www.Yocoactie.nl

Gebruik van de website is alleen toegestaan op een manier die overeenstemt met de gebruikersvoorwaarden, toepasselijke wet- of regelgeving of algemeen aanvaarde gebruiken en zodanig dat geen inbreuk wordt gepleegd op rechten van anderen of van Yoco. Het is gebruikers niet toegestaan de inhoud van deze site te kopiëren, publiceren, downloaden, uitzenden, doorgeven, aan anderen ter beschikking stellen of op ander wijze de inhoud van yocoplatformreplication.procit.com te gebruiken, anders dan volgens de bepalingen van de Creative Commons Naamsvermelding-Niet commercieel-Gelijk delen 2.5 licentie. Voor elk ander gebruik van (delen van) de site is vooraf gegeven schriftelijke toestemming van Yoco vereist. Je mag slechts met één identiteit gebruik maken van www.Yocoactie.nl.

Bijdragen moeten, zulks ter beoordeling door Yoco, in overeenstemming zijn met de volgende eisen:

 • Bijdragen moeten fatsoenlijk en smaakvol zijn, beleefd en constructief;
 • Bijdragen mogen niet storend, aanstootgevend of beledigend zijn of de bedoeling hebben problemen te veroorzaken;
 • Bijdragen mogen geen inhoud hebben die in strijd is met de wet of de goede zeden of anderszins bezwarend is, hieronder begrepen (maar niet uitsluitend): intimidatie, belediging, bedreiging, misbruik, obsceen taalgebruik, godslastering, seksueel getinte bijdragen, racistische of kwetsende bijdragen;
 • Bijdragen bevatten geen foto’s of beeltenissen van een ander persoon zonder diens toestemming;
 • Bijdragen bevatten geen advertenties en ook andere commerciële activiteiten zijn niet toegestaan;
 • Bijdragen mogen geen virussen, schadelijke software of programma’s die schade aan andermans computer aan kunnen brengen bevatten.

 

Intellectueel eigendomsrecht

De namen, beelden, logo’s en andere bestanden die eigendom zijn van Yoco zijn beschermd door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder (maar niet beperkt tot) auteursrechten en merkrechten. Niets in deze gebruikersvoorwaarden dan wel op de website is bedoeld om enig intellectueel eigendomsrecht over te dragen en/of enig intellectueel eigendomsrecht aan je te verlenen.

Communicatierichtlijnen

Deze communicatierichtlijnen zijn geldig voor alle activiteiten die actievoerders zelf initiëren in het Yocoactie.nl netwerk.

Gebruik naam Yocoactie.nl
De officiële naam van het Yoco vrijwilligersnetwerk is: Yocoactie.nl. Deze naam wordt gebruikt;

 • Bij communicatie binnen het Yocoactie.nl netwerk
 • Wanneer jij je als vrijwilliger presenteert aan derden: bedrijven, pers, organisaties.


Gebruik logo Yoco
Het ‘Yoco’ logo wordt gebruikt:

 • Bij communicatie binnen het Yocoactie.nl netwerk
 • Wanneer jij je als vrijwilliger, in de voorbereiding van je activiteit, presenteert aan derden; zoals bedrijven, pers en organisaties.

Beschikbaar materiaal:

 • Logo Yocoactie.nl (in groen op wit / wit op groen)
 • Briefpapier
 • Visitekaartjes


Gebruik logo ‘Proudly supporting Yoco’
Wanneer jij je activiteit(en) tot uiting brengt buiten het netwerk, aan een groter publiek, heb je de mogelijkheid om gebruik te maken van het ‘Proudly supporting Yoco logo’. Bij uitingen van Yocoactie.nl activiteiten neemt dit de plek in van het ‘gewone’ Yoco logo. Denk daarbij aan een fondsenwervende actie, publiekscampagne (bijvoorbeeld handtekeningen verzamelen), draagvlakactiviteiten zoals een filmfestival, etc. Als je een eigen logo (bv van je groep) wilt gebruiken kan dit ook.

Beschikbaar materiaal:

 • Logo Proudly supporting Yoco
 • T-shirts met Proudly supporting Yoco. Je kunt op deze t-shirt extra dingen laten drukken.


Stappen bij communicatie activiteiten

Contact met derden
Bij het benaderen van derden buiten het Yocoactie.nl netwerk introduceer je jezelf als actievoerder van Yocoactie.nl: vrijwilliger van Yoco. Je spreekt op eigen titel of namens het Doenernetwerk en niet namens Yoco. Dit is om te voorkomen dat derden denken dat men te maken heeft met een Yoco medewerker.

Hoe om te gaan met BN-ers
Als je er voor kiest om een BN-er het gezicht van je activiteit te laten zijn dan graag overleg met één van de Yocoactie.nl coördinatoren. Als je BN-ers wilt benaderen voor een steunbetuiging (zoals het zetten van een handtekening) voor je actie dan hoef je hiervoor geen overleg te plegen met de Yocoactie.nl coördinatoren.

Hoe om te gaan met de Pers
De pers benader je vanuit het Yocoactie.nl. Dit betekent dat je gebruik kan maken van het Yoco.nl logo. Verder introduceer je jezelf als activoerder van Yocoactie.nl en je actie als projectgerelateerde activiteit op  Yocoactie.nl: een initiatief van Yoco.

Bijdragen aan deze site

Onder de voorwaarden die in deze gebruikersvoorwaarden zijn gesteld, behoud je in beginsel het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten die aan jou toebehoren met betrekking tot de bestanden die je op de website beschikbaar stelt. Je erkent en je stemt ermee in dat je door het beschikbaar stellen van bestanden, gegevens of materialen via de website www.Yocoactie.nl je automatisch aan Yoco een kosteloos, niet exclusief, overdraagbaar en wereldwijde licentie geeft om de bestanden, gegevens, materialen te gebruiken en te verveelvoudigen, verspreiden en openbaar te maken in verband met de diensten zoals aangeboden op www.Yocoactie.nl, de bestanden. Deze licentie eindigt op het moment dat jij de bestanden, gegevens en/of materialen van de website verwijdert. Je geeft door het beschikbaar stellen van bestanden, gegevens en/of materialen via de website www.Yocoactie.nl Yoco het recht om enige door jou ter beschikking gestelde bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen van de website zonder dat Yoco jegens jou of een derde aansprakelijk wordt. Je erkent en stemt ermee in dat bestanden, gegevens en/of materialen die jij via de website ter beschikking stelt gebruikt zullen worden door andere gebruikers van de site. Yoco aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het naleven door gebruikers van de website van deze gebruikersvoorwaarden. Je erkent dan ook dat de mogelijkheid aanwezig is dat de door jou beschikbaar gestelde bestanden, gegevens en/of materialen gebruikt worden op een manier die in strijd is met deze gebruikersvoorwaarden. Yoco is niet aansprakelijk voor enig handelen door een derde in strijd met deze gebruikersvoorwaarden en/of wettelijke bepalingen of ander onrechtmatig handelen door een derde. Je staat er jegens Yoco voor in dat je volledig rechthebbende bent ten aanzien van de bestanden, gegevens en/of materialen die je op de website plaatst en dat je volledig gerechtigd en bevoegd bent om de licentie zoals hierboven bedoeld te verlenen. Je vrijwaart Yoco en gebruikers van yocoplatformreplication.procit.com voor alle aanspraken van derden en voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat de bestanden, gegevens en/of materialen inbreuk maken op enig geldend (intellectueel eigendomsrecht van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden en voor alle aanspraken die voortvloeien uit jouw handelen in strijd met deze gebruikersovereenkomst.

Privacy               

Yoco zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken zonder jouw toestemming en gebruikt deze gegevens alleen in overeenstemming met haar eigen privacybeleid en de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Beëindiging gebruiksrecht www.Yocoactie.nl

Als je geen gebruik meer wilt maken van www.Yocoactie.nl kun je het gebruik te allen tijde stoppen. Houdt er rekening mee dat bestanden, gegevens en/of materialen die van jou afkomstig zijn en die je niet verwijderd blijven vallen onder deze gebruiksvoorwaarden ook al neem je zelf niet meer actief deel.

Yoco kan je het gebruik van de website tijdelijk of blijvend ontzeggen, je bestanden, gegevens en/of materialen verwijderen, een waarschuwing doen uitgaan naar andere gebruikers indien je handelt in strijd met deze gebruikersvoorwaarden inclusief de netwerkregels, Yoco van mening is dat jouw handelingen schade of aansprakelijkheid aan jou zelf, aan andere gebruikers of aan Yoco toe kan brengen.

Vrijwaring en beperking van aansprakelijkheid

Yoco garandeert niet dat gebruik van de website te allen tijde en zonder onderbreking of storingen toegankelijk is.

Meningen die op de website worden uitgedrukt zijn die van gebruikers en niet noodzakelijkerwijs de mening van Yoco.

Yoco is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website www.Yocoactie.nl of de onmogelijkheid om deze te gebruiken en/of enige aanverwante dienstverlening van Yoco.

Overige bepalingen

Deze gebruikersvoorwaarden bevatten alle afspraken tussen Yoco en de gebruiker. Zij treedt in de plaats van alle eerdere afspraken en overeenkomsten die partijen ter zake hebben gemaakt, respectievelijk hebben gesloten. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.

Indien één of meerdere bepalingen van deze gebruikersovereenkomst nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Op deze gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage.

 

Totalen

409
Actievoerders
11
Projecten
21
Teams
324
Acties
3413
Donateurs
€ 105.779,84 totaal gedoneerd

Top donateurs

 • Tinus Bertrant
 • St. Sjema
 • Amphibius
 • Kim Grootelaar
 • Carla Zuiderwijk
 • Said Darkaoui
 • Show Rental
 • SV Marknesse
 • Donatie van de Zwengel n.a.v sponsorloop
 • JeZz-Dance